Magie

by Egyptian Realms 1.293 views0

Egyptisch beeld met magische inscripties.
Beeld voorzien van magische inscripties.

Inleiding

Egypte werd in de tijd van Alexandrië de moeder van Magiërs genoemd. Egypte stond een lange tijd bekend als het land van de Magiërs. Magie maakte deel uit van het leven, cultuur en Cultus zoals dat bij veel Afrikaanse stammen het geval is.

Magie was niet bedoeld om fysieke krachten ten toon te spreiden en overweldigende daden op te voeren. Magie had vooral een praktische funktie binnen de oud Egyptische beschaving en werd door alle lagen van de bevolking bedreven. Ook binnen de heilige Tempelmuren.

De Oude Egyptenaren beschouwde magie als creatieve kracht dat ziel en materie met elkaar verbind. Magie was een methode waarmee mogelijkheden werden vergroot, het leven werd vergemakkelijkt, het opheffen van fysieke en emotionele pijn, stimuleerde het welzijn van de individu en gemeenschap.

De hoogste Magie bestaat uit het Heilige dienstbaarheid aan de Neteru. Plato

De Neteru van de Nijl vallei waren elementen van een uitwerkend magisch metafysisch systeem vergelijkbaar met de Kaballah. De Egyptenaren bezaten en werkten uit metafysische leringen. Men begreep de kunst van Magie. Bezaten kennis van ongedefineerde krachten, alchemie, biologie, astronomie, cyclus, anatomie, mineralen en dierlijk magnetisme.

Uit deze absolute wetenschap ontstaat occulte kennis, occult wat verborgen betekent. Van ervarigen in occulte wetenschap ontstaat theogorische kunst. Een ingewijde heeft de metafysische wereld eigen gemaakt en daardoor beschikking erover. Men streefde constant naar de hoogste perfectie van de kunst.

De definitie ‘Magie’ wordt over het algemeen als niet-religeus opgevat in de hedendaagse Westerse wereld. Personen die hekserij, tovenarij, wonderen, genezingen verrichte of over bovennatuurlijke gaves beschikte, werden door vroege Christenen vervolgt, verbannen of uitgemoord. Magie werd door vele oude volkeren in praktijk gebracht waaronder Druïden, Kelten, Maya’s en Hindoes.

Het woord magie zelf, komt van de Kopten tijdens de Christen periode, welke door de Grieken als Mageia en het Latijns; Magia genoemd werd welke illegale bezigheid betekent. Hier ligt tevens de wortel van de verkeerde interpretatie.

Hoewel de laatste eeuwen de materiele zijde van het bestaan een grote groei heeft doorgemaakt is de keerzijde daarvan dat de geestelijke (spirituele) ontwikkeling van de mens verbonden aan de Natuur is gestagneerd. Doordat een grote menigte mensen op Aarde gehecht is aan materiele zaken, is de consumptiemarkt enorm. De innerlijke wereld is voor velen onbekend terrein. De niet-zichtbare wereld is minstens zo belangrijk als de zichtbare wereld. Het geboren worden en sterven zijn beide deel van het leven en fases van in bestaan komen.

Harmonie
Harmonie tussen mens en Natuur is een fundementeel begrip en waarheid. Wordt deze harmonie verstoord dan heeft dit tot gevolg dat de Natuur dit in symptomen aangeeft, danwel ingrijpt in het verstoorde proces en tot genezing over gaat. Wanneer deze harmonie verdwijnt en er geen afweer is zal men constant bloot staan aan de aanslagen van de disharmonie.

Tegenwerkende krachten welke bederfelijk waren voor de mens waren bij de oude Egyptenaren bekend als de vijanden van Ra.

Vele ouden beschavingen en Legenden hebben de boodschap de mensheid te waarschuwen voor hun ondergang door de daden die men begaat jegens zichzelf, mensheid en Aarde.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Magische voorstelling van Harpocrates.
Magische voorstelling van Hor-pa-kraat. Rechts Tehuti, links Aset en Ra staande op een slang. De jongen staat boven op twee krokodillen en heeft controle over slangen, schorpioenen en Leeuwen. Boven de jongen Bes.

Magie

Magie is de absolute wetenschap van Natuur en de daaraan verbonden Wet, Maat.

Om magische kracht te verkrijgen zijn twee dingen nodig, de Wil van alle slavernij bevrijden en hem oefenen in het heersen. De oppermachtige Wil wordt in onze symbolen voorgesteld door de vrouw die de kop van de slang verpletterd. Thoth.

In oude Egypte waren er priesters die ingewijd waren in magie en hogere magie. Na vele jaren van onderricht van een Meester, beproevingen en inwijdingen kon een leerling een Magier worden en zelfstandig arbeiden.

Sommige Magiers maakte gebruik van een Genie. Zij hadden controle over demonische entiteiten (krachten) uit de astrale sferen die hun Meester tot dienst waren. Sommige van deze angstaanjagende krachten zitten diep in de fundamentele natuur geworteld (Neter) en vervullen een werkzame funktie in de Natuur. Andere demoniserende krachten en kwaadaardige dolende zielen die de mensheid teisterden werden aangepakt door priesteressen, ingewijden en Neteru.

Er waren Magiers met grote cappaciteiten en konden met of zonder hulp van attributen wonderbaarlijke handelingen verrichten. Kennis werd strikt geheim gehouden binnen het Broederschap om misbruik uit te sluiten.

Al in een vroeg stadium werd de leerling geopenbaard dat elk menselijk probleem waarmee de ‘Magier’ wordt geconfronteerd een tegenpool heeft in de wereld van de Neteru. Dat er zich een identieke gebeurtenis op de ‘kosmische ladder’ had voltrokken voordat het zich op Aarde kon manifesteren. Zo boven zo beneden. Om deze reden werd de kennis van de theologie, Cultus en de schepping van deze en andere dimensies als essentieel beschouwd.

Niet alle personen die Magie praktiseerden waren verbonden aan de Tempel, want ook in de dorpen en steden kon men mensen aantreffen die over paranormale gaven beschikten. Binnen sommige families bestonder er helderziendheid, handlezen, genezen, hypnose, en andere vormen van spiritualiteit welke op generaties werd door gegeven aan de geschikte personen zoals dat nog steeds gebeurt in India en Afrika. Naast de ‘witte’ Magie welke over het algemeen positieve zaken betreft leefden er ook ‘zwarte’ Magie welke vaak een negatieve uitwerking had.

WITTE MAGIE
Onder ‘witte’ magie kan men verstaan: gezondheid, harmonie, welvaart, genezing, schone kunsten, voorspellingen, kracht, materialisatie, arbeid, bescherming.

ZWARTE MAGIE
Onder ‘zwarte’ magie kan men verstaan: dood, bescherming, ziektes, ongeluk, wraak, bezetenheid, nachtmerries, haat, krankzinnigheid, gevaar, chaos, verblinding, soberheid en angst.

Wanneer ieMand door magie bewerkt was, of symptonen vertoonde kon hij zich tot de Tempel wenden om een oplossing te vinden. Ingewijden konden magie met magie verdrijven en gebruikte daarbij zowel zwarte als witte magie. Ingewijden werken op basis van hun eigen (goddelijke) levenskracht, de krachten van de Natuur op Aarde, de planeten en krachten van Neter en Genie.

Neteru en Magie
Diverse Neteru zijn verwant aan magie, Aset, Bes, Tehuti, Sakhmet, Thiouis en Anpu zijn alle Groot in Magie.

De Grote Magische wordt voorgesteld door de dubbele lichtstroom, het levende en het astrale vuur van de Aarde als slang. Het is de gekronkelde dubbele slang van de staf van Hermes of de dubbele Cobra van Pharaoh. Het is de blinde kracht, die de zielen te overwinnen hebben om zich te bevrijden van de Aardse ketenen, want, indien de wil ze niet vrijmaakt van deze noodlottige magnetisering, zullen zij opgaan in de de stroom door de kracht die haar heeft voortgebracht en terugkeren tot het centrale en eeuwige vuur.

Magie bestaat in het zich vrijmaken uit de kronkelingen van de oude slang, vervolgens hem den voet op de kop zetten en haar geleiden waar men zal willen. Het natuurlijke (medium) is de slang (Apep), altijd bezig en verleider, luie willen, welke men altijd weerstand moet bieden door te temmen. De slang werd gebruikt als metafoor.

Wetenschap van Magie
Astrologie, fases, datums, geleide krachten
Astronomie, planeten, decaden, constellaties, cyclus
Heilige geometrie, formules, patronen, hierarchie
Alchemie, kennis van aardse en kosmische elementen, creatie
Universele Wet (Maat), de dualiteit op Aarde, eenheid, oordeel
Cultus, legende, monarchie, leven, inwijding, meesterschap
Biologie, kruiden, aphrodisiacs
Leringen van ritueel, houding, spraak, Symboliek
Wetenschappen, vibraties, trillingen, frequenties, magnetisme, domeinen

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

De Egyptenaren gebruikte Mirre en Sandelwood.
Wierook pluimen. De oude Egyptenaren gebruikte Mirre en Sandelwood.

Sjamanisme

Sjamanisme gaat ervan uit dat alles en iedereen met elkaar verbonden is, dat alles bezield is en dat in principe iedereen toegang heeft tot de onzichtbare werelden, die naast de onze bestaan.

Sjamanisme reikt technieken aan in de vorm van rituelen en trancereizen naar andere werelden of dimensies waar contact wordt gemaakt met gidsen, krachtdieren en entiteiten. Bewustzijnstoestanden en extase worden opgewekt door middel van toewijding, geestverruimende middelen, ritme, klank, zang en dans.

Men gebruikten middellen als: wierook, kruiden, Sistrum, maskers van Neteru voor rituelen, dansen, rituele instrumenten zoals boomerang, kromstaf, Talisman, dierenhuiden en andere attributen, om in contact te treden met de Neteru als kanaal.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Gezicht van een Egyptische sarcofaag deksel.
Gezicht van een sarcofaag deksel.

Rituele Magie

In het oude Egypte waren er medicijnmannen en ingewijden aktief welke vaak verwant waren aan een Cultus of Broederschap.

De priesters of ingewijden-sjamanen waren authoriteiten, gidsen en beschermers van de tribal sferen, de Natuurlijke en astrale domeinen.

Men maakte gebruik van technieken ten behoeven van de Offers en ceremonieën. Ook beschikte men over diverse methodes om ieMand te genezen. Men maakte gebruik van attributen waaronder staffen, Amuletten, symbolen, cirkels, vuur en poeders.  Anpu priesters paste Magie toe bij de begrafenisrituelen.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf. 
Magiërs

Binnen de Tempel muren waren de Magiers personen zoals Pharaoh, de Lectorpriesters, Astronomen, Wijzen, Meesters der Maten en getallen aangesloten bij een occult Broederschap.

Geauthoriseerde Magier’s waren bevoegd om door gebruik te maken van hun mogelijkheden, arbeid te verrichten binnen de dimensies van de Aarde en Universum.

De Lectorpriesters of Hoogpriesters die een uitgebreide kennis bezaten van astronomie, astrologie, wiskunde, biologie, spiritualiteit, architectuur en oude wetenschappen, kan beter betiteld worden als ‘Groot Meester en Hoog Leraar van ‘occulte’ universele wijsheid en liefde’ dan sjamaan.

Een onderscheid tussen magier, priester en geestelijk geneeskundige in de maatschappij was er nauwelijks. Wel waren er Broederschappen. De magiers waren hoofd ‘lector’ priesters en stonden hoog in orde. Zij waren degene die verantwoordelijk waren voor de heilige boeken en rituele manuscripten welke in het Huis van Leven (per-ankh), het heilig instituut of bibliotheek werden bewaard. De hoogpriesters waren het nauwst betrokken met de rituelen binnen de Tempel. De hoogpriesters leefde in direct contact met de Neteru terwijl zij belangrijke postities in de politieke en sociale orde uitmaakten. Het waren de hoopriesters die de harmonie met de Neteru in standhielden volgens de wet van Maat. Buiten werden Cultus rituelen opgevoerd door de priesters. Deze priesters waren de verbinding tussen de Tempel wereld en de buitenwereld. Zij waren bevoegd hun kennis te openbaren bij evenementen en andere volksaangelegenheden.

De wetenschappen der magie werd niet alleen door de lectorpriesters in praktijk gebracht. De Het-Heru priesteresen konden met hun Sistrum en tamboerijen de rituele trance ritmes doen opleven en de vrouwen beschermen tegen Magie tijdens de zwangerschap. De Anpu-priesters waren genezers en chirurgen en tevens begeleiders van het vleselijke en geestelijke lichaam in het hiernamaals, de Sakhmet priesteressen konden slangenbeten genezen, en magische bezweringen ongedaan maken. Ook de priesteressen van Aset beschermden en begeleiden vrouwen tijdens zwangerschap en geboorte en ook kinderen, beschermde de dieren, bij de ceremoniële en rituele opvoering brachten zij het beeld van volmaakte schoonheid. De priesteressen van Aset waren genezers, magiërs en meesteressen.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.  Kracht

Heka vertegenwoordigd de oerpotentie van de ontwikkelde krachtige schepper God in begin van tijd. Heka is ook bekend als Neter Hike. Heka wordt beschreven als kracht (werking en aktie), woorden van kracht, zuiverheid.

Heka beslaat Magie, bovennatuurlijke krachten en mirakels. Heka was de Neter van magiers en physici.

Heka vormde samen met Hu, het principe van de heilige spraak. Samen met Aah (goddelijke alwetendheid) vormde zij de creatieve krachten van Farao tijdens het Oude Rijk.

De vertegenwoordiging van de kracht van de Farao werd met de Cobra slang Uadjet op de helm uitgedrukt, genaamd (weret-hekau), ‘de godin groot in Heka-kracht’.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Fragment van een magisch voorwerp.
Fragment van een magisch voorwerp. Twee Bavianen met vleugel gericht naar de knot. Boven de knot het Linkeroog van Heru.

Register

Magie is de absolute wetenschap van Natuur en zijn wetten.
Men noemden zichzelf de bewakers van geheimen van de tijden.

Binnen de Orde van Sakhmet waren er Magier’s die verbonden waren aan medicijnen en praktische geneeskunde. Sakhmet, de ‘Grote der Magie’ was verbonden aan de Ureaus, de Cobra slang van Pharaoh en was bekend als het Oog van Ra.
De Zonnenkrachten worden beheerst door de ingewijde.
Genie, wachters, gidsen, beschermers van de Onderwereld.

OBJECTEN
Magie met wax. Sommige Magiers maakte gebruik van figuurtjes van wax in combinatie met ritueel en spreuken. Er bestaat een verhaal over een hoogpriester die vermeld dat diegene een modelkrokodil van wax transformeerde tot een levende en die vervolgens de geliefde van zijn vrouw te grazen nam.
– Knopen Magie. Een koord met knopen werd gebruikt om de krachten van de Aarde en het heilige te verenigen. Een getal werd als een knot uit gedrukt.
– Rond tablet dat onder het hoofd werd geplaatst van een persoon bij het ritueel.
– Magische bogen waarmee krachten werden afgewend.
– Beelden van Orakels.
– Mummie wikkels die van magische inscripties waren voorzien.
Ushabti figuren.
Amuletten

INDEX
Inleiding
Magie
Sjamanisme
Rituele Magie
Magiers
Attributen
Kracht
Register

Egyptische zegel met inscripties.
Zegel met inscripties.
Groot Ushabti figuur.
Groot Ushabti figuur.
Amuletten die met magie werden bekrachtigd.
Amuletten die met magie werden bekrachtigd.
Tehuti met een persoon.
Tehuti met een persoon.
Zegel met magische inscripties.
Zegel met magische inscripties
Impressie van een Anpu priester.
Impressie van een Anpu priester.
Halssnoer met Ushabti amulet.
Halssnoer met Ushabti amulet.
Egyptisch Ushabti figuur.
Ushabti figuur.
Stele met voorstelling van Hor-pa-kraat.
Stele met voorstelling van Hor-pa-kraat die met Magie slangen bedwingd.
Beeldje van een Magier.
Beeldje van een Magier uit latere periode. Dame met twee slangen in haar handen.